Verktygslådan

En virtuell box med informationsmaterial

Hem » Verktygslådan

Hur ska barn och unga kunna kombinera skolgång och ME-sjukdom? Och vad kan skolorna göra för att tillrättalägga situationen på bästa möjliga sätt?

Detta var en fråga som Riksförbundet för ME-patienter ställde sig. Vi har märkt att det finns behov av ökad kompetens och goda råd både till skolpersonal och elever som drabbats av ME.

Den norska ME-foreningen i Rogaland Fylkeslag har utarbetat ett kurspaket, en verktygslåda med informationsmaterial och föreläsningar som blivit mycket uppskattat. Riksförbundet för ME-patienter har med hjälp av professionella inom kunskapsområdet översatt och anpassat kursinnehållet till svenska förhållanden.

”Anpassad undervisning för ME-sjuka – En väg till social inkludering och förbättrad livskvalitet”.

Kursen erbjuder en Verktygslåda som innehåller en rad konkreta förslag till lösningar för att tillrättalägga såväl undervisning som social samvaro för elever med ME. Med hjälp av föreläsningar, animerade filmer och ett informationshäfte får deltagarna bred information om olika teman:

 • Information om ME
 • Kognitiva utmaningar
 • Regelverk gällande tillrättalagd undervisning
 • Hur ett åtgärdsprogram/anpassad studiegång kan utformas
 • ME-sjuka i förhållande till klasskamrater och lärare

Kursen genomförs som ett zoom-möte under 1,5-2 timmar med föreläsningar och möjlighet till diskussion. Efter kursen får deltagarna exklusiv tillgång till inspelade föreläsningar, animerade filmer och informationshäftet.

Arbetet med den svenska versionen av kursen har genomförts med stöd av ME-foreningen Rogaland, anslag från Nordic Welfare Fund och genom ideellt arbete av professionella inom Riksförbundet för ME-patienter.

verktoykasse-me-skole

Vi har utarbetat en Verktygslåda med värdefull information om ME.

Syftet med Verktygslådan är att ge information och utbildning om utmaningar och behov av anpassning för ungdomar med ME.
För att säkerställa att informationen blir ansvarsfullt hanterad och att den kunskap som uppnås blir till nytta för den ME-sjuka eleven/brukaren ska den som önskar tillgång till Verktygslådan genomgå en kurs på 1,5-2 timmar i regi av RME. Kursen är kostnadsfri.

Verktygslådan innehåller också en skrivelse med närmare villkor för användning av materialet. Den som får del av Verktygslådan förpliktigar sig till att följa villkoren och också se till så att inte heller andra som får tillgång till Verktygslådan bryter villkoren.

De animerade filmerna och illustrationerna är skyddade av upphovsrättslagstiftningen.

INFORMATIONSHÄFTE

Kursdeltagarna får tillgång till ett informationshäfte som bland annat innehåller information om ME, kognitiva utmaningar, hur kartläggning och tillrättaläggande av undervisningen kan gå till, regelverket kring anpassad undervisning och specialundervisning, åtgärdsprogram, befrielse från undervisning och sociala aspekter.

Häftet innehåller också en litteraturlista.

Innehåll

Innehållsförteckning

Vad är ME/CFS

 • Fakta om ME
 • Huvudsymptom
 • Andra symptom som ME-sjuka kan ha
 • Sjukdomens fyra nivåer

ME, kognitiva utmaningar och skola

 • Plan för undervisning och anpassning
 • Hur kognitiva svårigheter kan ta sig uttryck och hur man bör lägga till rätta för den bästa möjliga inlärningssituationen
 • Anpassningar av den fysiska miljön
 • Tips till hjälp för elever med kognitiva svårigheter

Elevens rätt till utbildning

 • Vad säger lagar och förordningar?
 • Rätt till stöd i utbildningen
  1. Extra anpassningar
  2. Särskilt stöd
 • Ta igen förlorad tid
  1. Möjligheter att förbättra betygen
  2. Elever som inte förmår göra sin skolplikt

Relationen till andra elever

Litteraturlista